Allmänt
I detta avtal benäms ScriptSector AB (org.nr: 559259-4344) som ScriptSector. Kunden accepterar i och med beställning av ScriptSector's tjänster detta avtal och förbinder sig till att följa de allmänna villkoren.

1. Priser
De priser som, vid tidpunkten för tecknande av ny tjänst gäller tills vidare. Priset för tjänsten kan komma att ändras och meddelas då till kunden av ScriptSector. Det nya priset börjar då gälla från och med en automatisk förnyelse av avtalet. Du har rätt att säga upp berörd tjänst vid prisförändringar även om din förnyelse är inom 30 dagar. Alla priser är exkl. moms.

1.1 Betalningsvillkor och kredit
Kunden ska till ScriptSector betala för den tjänst som avtalet avser och ges endast rätt att disponera den tjänst som avtalet avser. Fakturering sker i samband med leverans om inget annat är avtalat.

ScriptSector förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning/kreditprövning i samband med och/eller efter avgivande av offert, även under avtalets löptid. Om resultatet av ScriptSector's kreditupplysning/kreditprövning ger befogad anledning för ScriptSector att ifrågasätta kundens betalningsförmåga har ScriptSector rätt att begära förskottsbetalning.

2. Avtalstiden
Alla abonnemang och löpande kostnader tecknas utan bindningstid samt är löpande årsvis om inget annat avtalas i samband med beställning. Utan uppsägning av kund, inkommen minst 30 dagar före innevarande avtalsperiod utgång, förlängs avtalet automatiskt med en ny period. Detta förutsatt att det inte sägs upp av ScriptSector i enlighet med punkt 3.

3. Förtida uppsägning
ScriptSector äger rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal i de fall kunden genom försummelse eller vårdslöshet gör sig skylldig till kontraktsbrott. Kunden förbinder sig att inte göra obehöriga intrång i de datorresurser som ägs av ScriptsSector, är kopplade till ScriptSector av ScriptSector ägda bolag eller till ScriptSector anltiade leverantörer eller kunder. Kunden garanterar att han/hon inte kommer att använda ScriptSector's tjänster för obscen, kiminell, omoralisk eller förtalande verksamhet eller på annat sätt agera på sådant sätt vilket kan anses strida mot vedertagande normer om etik och moral. Skulle kunden bryta mot de här uppställda reglerna, äger ScriptSector rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal och avsluta kundens konto. ScriptSector förbehåller sig rättat till fri prövning och beslut enligt ovanstående regler.

4. Uppsägning
Uppsägning ska ske skriftligen genom e-post till info@scriptsector.se, senast 30 dagar innan ny avtalsperiod påbörjas. Mailet måste skickas från en e-postadress som vi har registrerad som kontaktperson.

5. Force Major
ScriptSector skall vidare vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörande av visst åtagande förhindras eller västäntligen försvåras av omständigheter. Som befriande omständighet skall bl a anses vara arbetskonflikt, blixtnedslag, eldsvåga, myndighetsbestämmelser eller annan offenlig reglerig, fel i extern teleförbindelse eller allmän knapphet på transport, varor eller energi.

6. Villkorsändring
Dessa villkor gäller tillsvidare.

7. Överlåtelse
Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från ScriptSector.

8. Externa system
Detta avtal berör ej funktionalitet eller nertid i till tjänsten påkopplade externa system eller tredjepartsprodukter, exempelvis betalsystem eller affärssystem. Detta avtals och regleras direkt mellan kund och aktuell 3:e part.

9. Utebliven betalning
Vid utebliven betalning kommer ScriptSector sluta leverar de tjänster som ej är betalda. ScriptSector kommer även att sluta betala för eventuella 3:e parts kostnader som tex. domännamn eller hosting.

Vid utebliven betalning på en eller flera förfallna fakturor så kommer ScriptSector inte att utföra ytterligare jobb eller leverera tjänster som innebär ytterligare kostnader för dig som kund innan samtliga fakturor är betalda.

10. Avbryta beställning i förtid
Beställningar med fast pris faktureras och betalas i sin helhet även om uppdraget avbryts i förtid.

Beställningar med löpande debitering faktureras för arbetade timmar och enligt ordinarie timpris.

11. Felsökningar efter leverans
Om ScriptSector ska felsöka ett projekt efter leverans och det inte täcks av ditt support/serviceavtal du som kund har hos ScriptSector så kommer ScriptSector att debitera för arbetad tid på ärendet enligt ordinarie timpris.

12. Ansvarsbegränsning
ScriptSector kan inte utöva någon kontroll över vilken information som ScriptSector's kunder förmedlar eller hur ScriptSector's kunder använder dess tjänster och skall inte hållas skadeståndsskylldig för skada eller förlust, inklusive ekonomisk förlust. ScriptSector skall inte heller hållas skadeståndsskylldig för det fall behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller ScriptSector's datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information. ScriptSector skall inte heller på något sätt hållas skadeståndsskylldig för direkt eller indirekt förlust, följdskada innefattande bland annat produktions- och inkomstbortfall, förlust av data, skada på annans egendom, anspråk från utomstående etc.

13. Löpande debitering
All löpande debitering faktureras i slutat av varje månad för den innevarande månanden. Fakturering sker för varje påbörjad halvtimme.

14. Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rätt, vilka inte kan lösas genom direkta förhandlingar mellan partnerna skall avgöras i svensk domstol.

15. Ändringar av villkor
ScriptSector förbehåller sig rätten att vid behov göra ändringar i dessa allmänna villkor. Sådana ändringar kan bli nödvändiga för att reflektera nya lagkrav, ändrade affärspraxis eller för att förbättra tydligheten och förståelsen av villkoren. Vid alla väsentliga ändringar av villkoren kommer ScriptSector att informera kunderna via e-post till den e-postadress som kunden har angivit som kontaktperson. Om kunden fortsätter att använda ScriptSectors tjänster efter att ändringarna trätt i kraft, anses kunden ha accepterat de nya villkoren. Om kunden inte godtar de nya villkoren, har kunden rätt att avsluta sitt avtal med ScriptSector omedelbart.